Available courses

Kurs adresowany jest dla pracodawców lub wyznaczonego przez pracodawcę pracownika, którego celem jest nabycie określonej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki psychologii i metodyki niezbędnej do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu. 

PROGRAM KURSU PRAWA PRACY

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się.
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

1. Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 391

2. Tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3. Dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4. Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5. Tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.


Kurs kierowany jest do wszystkich osób, którzy planują swoją karierę zawodową związać z księgowości. Przeznaczony jest również dla osób zainteresowanych tematyką księgowości, jak również dla osób, które pragną odświeżyć lub poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Uczestnik kursu pozna zasady korygowania błędów w fakturach, terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju tranzycji oraz opłacania podatku dochodowego. Pozna również podstawowe znaczenie podatku VAT, jego stawki i zasady obliczania. Uczestnik kursu pozna zasady kompletowania, weryfikowania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dowodów księgowych. Ponadto, dzięki poznaniu wszystkich deklaracji podatkowych oraz terminów i sposobów płatności podatków osoba, która ukończy kurs będzie potrafiła wspierać zespół księgowy w jego bieżących obowiązkach.

PROGRAM KURSU REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 • zakres obowiązków referenta ds. księgowości,
 • regulacje prawne,
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz miejsce świadczenia czynności,
 • podstawa opodatkowania i zasady obliczania podatku pochodowego,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • rodzaje faktur i struktura prawidłowej faktury,
 • terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji,
 • zasady korygowania błędów w fakturach,
 • podatek VAT i zasady obliczania podatku VAT,
 • stawki podatku VAT,
 • deklaracje podatkowe i sposób zapłaty podatku VAT,
 • charakterystyka składników majątkowych i źródeł ich finansowania,
 • istota i ujęcie kont w bilansie,
 • poprawianie błędów księgowych,
 • księgowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych i bilans zamknięcia,
 • konta wynikowe i zasady ich funkcjonowania,
 • klasyfikacja i ewidencja kosztów,
 • rachunek kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • odpisy aktualizujące rozrachunki – ewidencja na kontach,
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – ewidencja na kontach,
 • rozrachunki z Urzędem Skarbowym – ewidencja na kontach,
 • rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń społecznych – ewidencja na kontach,
 • rozrachunki z pracownikami – ewidencja na kontach,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • sporządzanie rachunku zysków i strat. 

Kurs kierowany jest do wszystkich osób, którzy planują swoją karierę zawodową związać z księgowości. Przeznaczony jest również dla osób zainteresowanych tematyką księgowości, jak również dla osób, które pragną odświeżyć lub poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Uczestnik kursu pozna zasady korygowania błędów w fakturach, terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju tranzycji oraz opłacania podatku dochodowego. Pozna również podstawowe znaczenie podatku VAT, jego stawki i zasady obliczania. Ponadto, dzięki poznaniu wszystkich deklaracji podatkowych oraz terminów i sposobów płatności podatków osoba, która ukończy kurs będzie potrafiła wspierać zespół księgowy w jego bieżących obowiązkach.

PROGRAM KURSU ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 • regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa),
 • rodzaje faktur i struktura prawidłowej faktury,
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz miejsce świadczenia czynności,
 • podstawa opodatkowania i zasady obliczania podatku dochodowego,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (koszty uzyskania przychodów, wynagrodzenia, deklaracje podatkowe, inne),
 • stawki podatku VAT,
 • deklaracje podatkowe i sposób zapłaty podatku VAT,
 • regulacje prawne dotyczące faktur VAT,
 • terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji,
 • zasady korygowania błędów w fakturach,
 • podatek VAT i zasady obliczania podatku VAT.

Kurs kierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z tym zawodem swój dalszą karierę zawodową. Kurs kierujemy również do osób które pracują w innych zawodach lub działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu księgowości. Zachęcamy do udziału osoby, które pragną poszerzyć swoje dotychczasowe wiadomości związane z księgowością. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o dowolnym profilu, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

PROGRAM KURSU PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 • informacje ogólne o rachunkowości,
 • księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia,
 • dokumenty księgowe,
 • dokumentacja księgowa,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:
 • naliczanie i rozliczanie z US,
 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • KPIR – księga przychodów i rozchodów,
 • podatek od towarów i usług ( VAT),
 • bilans. Charakterystyka składników majątkowych i źródeł ich
 • finansowania (aktywów i pasywów bilansu),
 • istota i ujęcie kont w bilansie,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • poprawianie błędów księgowych,
 • księgowanie operacji gospodarczych na kontach
 • bilansowych i sporządzanie bilansu zamknięcia,
 • księgowanie na poszczególnych kontach wraz z ich zamknięciem i ustaleniem wyniku finansowego,
 • klasyfikacja i ewidencja kosztów,
 • rachunek kosztów,
 • amortyzacja aktywów trwałych – rodzaje, zasady i ewidencja księgowa, inwentaryzacja i leasing w przedsiębiorstwie,
 • sporządzanie rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego.

Kurs kierowany jest do osób, które są zainteresowane tematyką płac, osób pragnących znaleźć zatrudnienie w działach kadr i płac ale także nasz kurs jest kierowany dla osób, które pragną odświeżyć lub poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Kursant zdobywa podstawową wiedzę z zakresu rozliczeń poszczególnych składników wynagrodzeń.

PROGRAM KURSU ASYSTENT DS. PŁAC

 • podstawy prawne dotyczące wynagradzanie za pracę,
 • zgłaszanie pracownika do ZUS i wyrejestrowanie,
 • rozliczenia z ZUS, deklaracje, terminy przesyłania deklaracji i opłaty składek,
 • ubezpieczenie społeczne, chorobowe i zdrowotne, rozliczania składek na FP i FGŚP,
 • podstawowe zagadnienia i rozliczanie pracowników młodocianych,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • dokumentacja płacowa,
 • sporządzanie list płac,
 • wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników i pracowników młodocianych,
 • zasady ustalania podatku dochodowego,
 • wyliczanie wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, PIT-11, PIT-40 (terminy oraz opłaty).

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, ale także dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie w działach kadr i płac. Adresatami są również osoby, które pragną odświeżyć swoją wiedzę z zakresu kadr i płac. Uczestnik kursu zapoznaje się podstawowymi składnikami wynagrodzeń wraz z podstawą ich wyliczenia, podstawę rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

PROGRAM KURSU PODSTAWY KADR I PŁAC

 • podstawowe definicje i zagadnienia prawa pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie teczki akt pracowników,
 • obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika,
 • obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę,
 • umowa cywilno-prawna,
 • stosunek pracy na podstawie mianowania, powołania, wyboru,
 • wypowiedzenia, porozumienia oraz aneksy,
 • czas pracy,
 • uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa,
 • urlopy pracownicze i pracowników młodocianych,
 • świadectwo pracy,
 • dokumentacja kadrowa,
 • wynagradzanie za pracę i odprawy,
 • zgłaszanie pracownika do ZUS i wyrejestrowanie,
 • rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat,
 • ubezpieczenie społeczne, chorobowe i zdrowotne, rozliczania składek na FP i FGŚP,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym (deklaracje oraz terminy składania),
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • wyliczanie wynagrodzeń,
 • zasady ustalania podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R,PIT-11, PIT-40 wraz z przykładami,
 • sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych i podatku dochodowego.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawa pracy jak również dla tych, którzy planują podjąć pracę w działach kadr i płac czy w charakterze specjalistów ds. personalnych. Kurs pozwala poznać podstawowe zagadnienia związane z kodeksem pracy, takie jak zatrudnianie pracowników, urlopy czy czas pracy pracowników młodocianych.

PROGRAM KURSU PRAWA PRACY

 • podstawowe definicje i zagadnienia prawa pracy,
 • powstanie stosunku pracy,
 • ustanie stosunku pracy,
 • czas pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • urlopy pracownicze,
 • obowiązki stron stosunku pracy,
 • uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa,
 • zatrudnianie młodocianych i ochrona pracy,
 • zatrudnianie niepełnosprawnych,
 • umowy cywilnoprawne.

E_KURS Podstawy pedagogiki

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane tematyką pedagogiki lub pragną swoją przyszłość związać z pedagogiką. Nauczycielom i studentom pozwala uzupełnić lub przypomnieć wiedzę z zakresu podstaw nauczania. Ponadto jest szczególnie polecany wychowawcom wypoczynku, opiekunom grupy, animatorom czasu wolnego dzieci. Kurs jest także polecany młodym rodzicom, którzy chcieliby umieć odkrywać potrzeby psychiczne dziecka, jego możliwości a także sposoby radzenia sobie z jego trudnościami w uczeniu się. Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii oraz metodyki, tym samym niniejszy kurs należy traktować jako pierwszy krok w kierunku pedagogiki szkolnej.

PROGRAM KURSU PODSTAWY PEDAGOGIKI

 • wstęp do pedagogiki,
 • pedagogika ogólna,
 • teoria wychowania,
 • historia wychowania i myśli pedagogicznej,
 • szkoła wspomaga rozwój dziecka,
 • dydaktyka (wstęp do dydaktyki, nauczanie i uczenie się,
  metody nauczania),
 • dydaktyka – trudności szkolne uczniów,
 • współczesne trendy i kierunki pedagogiczne.

Kurs adresowany jest między innymi dla osób zainteresowanych działem psychologii chcących poszerzyć swoje horyzonty wiedzy, ale również dla wszystkich osób, których praca opiera się na kontaktach z ludźmi. Z uczestnictwa w szkoleniu korzyści mogą odnieść m.in. socjologowie, asystenci rodziny, opiekunowie osób starszych i dzieci czy osoby zajmujące się zawodowo sprzedażą lub zarządzaniem. Poszczególne moduły zostały tak skonstruowane, aby treści w nich prezentowane były przystępne również dla wszystkich, dla których będzie to pierwszy kontakt z psychologią.

PROGRAM KURSU PODSTAWY PSYCHOLOGII

 • historia psychologii,
 • etologia,
 • psychologia behawioralna,
 • psychologia poznawcza,
 • elementy terapii poznawczo-behawioralnej,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia rozwojowa,
 • psychologia kliniczna i psychopatologia,
 • psychoterapia – główne nurty,
 • psychologia jako rozwój osobisty.

Kurs adresowany jest do osób, które swoją karierę zawodową planują związać z doradztwem zawodowym. Kurs polecany jest także dla osób zainteresowanych poznaniem lub ukształtowaniem podstaw teoretycznych oraz zrozumieniem istoty poradnictwa zawodowego.

PROGRAM KURSU DORADCY ZAWODOWEGO

 • specyfika pracy doradcy zawodowego,
 • przepisy dotyczące wykonywania zawodu doradcy
  zawodowego,
 • główne teorie doradztwa zawodowego i metodyka pracy
  doradcy zawodowego,
 • metoda hiszpańska stosowana w poradnictwie zawodowym,
 • metoda indywidualnych przypadków i metoda edukacyjna
  stosowane w poradnictwie zawodowym,
 • rozmowa doradcza,
 • doradztwo indywidualne i grupowe,
 • podstawy zawodoznawstwa,
 • klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • internet w pracy doradcy zawodowego,
 • doradca zawodowy pracujący z młodzieżą,
 • programy multimedialne w pracy doradcy zawodowego,
 • poradnictwo zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,
 • ocena i usprawnianie doradztwa zawodowego.